top of page
nipan-oranniwesna_3.jpg

nipan oranniwesna

นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ (เกิด 2505, กรุงเทพฯ) ทำงานบนความสนใจเพื่อสำรวจไปยังความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนและพื้นที่ เขามองเห็นความสำคัญของพื้นที่สาธารณะที่สร้างขึ้นและกลายเป็นเครื่องมือดึงดูดให้ผู้คนเข้าถึงความทรงจำทั้งส่วนตัวและความทรงจำร่วม ผลงานของนิพันธ์จึงมีความหลากหลายทางสื่อที่เป็นการพูดถึงกายภาพและความซับซ้อนทางความคิดที่ขับเน้นเรื่องราวเชิงอัตลักษณ์ในตัวบุคคล รูปแบบผลงานศิลปะของนิพันธ์มีตั้งแต่ งานจิตรกรรม ผลงานจัดวางในพื้นที่เฉพาะ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว ที่ล้วนแต่ให้ความสำคัญกับผู้คนและการมีส่วนร่วมผ่านผัสสะของพวกเขา

นิพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสำคัญทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Thailand Biennale Chiang Rai 2023: The Open World ในปี พ.ศ. 2566 The 12th Gwangju Biennale: Imagined Borders ในปี พ.ศ. 2561 Kenpoku Art 2016 ในปี พ.ศ. 2559 Seto-Uchi Triennale จัดโดย Asia Art Platform ในปี พ.ศ. 2556 Singapore Biennale: If The World Change ในปี พ.ศ. 2556 The 18th Biennale of Sydney: all our relations ในปี พ.ศ. 2555 และ ในปี พ.ศ. 2555 เขายังเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยในการจัดแสดงผลงานโดยศิลปินไทย ในศาลาไทย ใน The 52nd Venice Biennale

ผลงานของนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ เป็นส่วนหนึ่งคลังสะสมสำคัญ ๆ ได้แก่ Collection FRAC Lorraine, Metz ประเทศฝรั่งเศส Singapore Art Museum ประเทศสิงคโปร์ คลังสะสมของ มูลนิธิ Osage คลังสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ คลังสะสมของ Tokyo National University of Fine Art and Music, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันนิพันธ์พำนักและทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ     

bottom of page