top of page
nipan-oranniwesna_3.jpg

nipan oranniwesna

นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ (เกิด 2505, กรุงเทพฯ) ทำงานบนความสนใจเพื่อสำรวจไปยังความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้คนและพื้นที่ เขามองเห็นความสำคัญของพื้นที่สาธารณะที่สร้างขึ้นและกลายเป็นเครื่องมือดึงดูดให้ผู้คนเข้าถึงความทรงจำทั้งส่วนตัวและความทรงจำร่วม ผลงานของนิพันธ์จึงมีความหลากหลายทางสื่อที่เป็นการพูดถึงกายภาพและความซับซ้อนทางความคิดที่ขับเน้นเรื่องราวเชิงอัตลักษณ์ในตัวบุคคล รูปแบบผลงานศิลปะของนิพันธ์มีตั้งแต่ งานจิตรกรรม ผลงานจัดวางในพื้นที่เฉพาะ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว ที่ล้วนแต่ให้ความสำคัญกับผู้คนและการมีส่วนร่วมผ่านผัสสะของพวกเขา

นิพันธ์ ได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยสำคัญทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ Thailand Biennale Chiang Rai 2023: The Open World ในปี พ.ศ. 2566 The 12th Gwangju Biennale: Imagined Borders ในปี พ.ศ. 2561 Kenpoku Art 2016 ในปี พ.ศ. 2559 Seto-Uchi Triennale จัดโดย Asia Art Platform ในปี พ.ศ. 2556 Singapore Biennale: If The World Change ในปี พ.ศ. 2556 The 18th Biennale of Sydney: all our relations ในปี พ.ศ. 2555 และ ในปี พ.ศ. 2555 เขายังเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยในการจัดแสดงผลงานโดยศิลปินไทย ในศาลาไทย ใน The 52nd Venice Biennale

ผลงานของนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ เป็นส่วนหนึ่งคลังสะสมสำคัญ ๆ ได้แก่ Collection FRAC Lorraine, Metz ประเทศฝรั่งเศส Singapore Art Museum ประเทศสิงคโปร์ คลังสะสมของ มูลนิธิ Osage คลังสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ คลังสะสมของ Tokyo National University of Fine Art and Music, Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันนิพันธ์พำนักและทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ     

46 atsadathorn road

pa ton  muang

chiang mai 

50300

thailand

bottom of page